فرستنده های متوسط قدرت (200 و 500 وات) تلویزیون دیجیتال (ِDVB-T/T2)

FNJ-DTR سری ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎﻣﻮج در توان‌های 200 و 500 وات ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮي در اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘـﺎﻧﺪاردﻫﺎي DVB-T/T2 ﺑـﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪ VHF/UHFﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺮي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﯽ و اﺧﺘﻼل در ﭘﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در آن از ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رادﯾﻮ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺠﺰا و رزرو در آرایش‌های 0+1، 1+1 و 1+2 ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي داراي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رزرو، ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رزرو را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دانلود کاتالوگ